Порядок проведення конкурсу Печать

Герб Украины

Красногорівська міська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 9

м. Красногорівка

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право укладання договору оренди майна
комунальної власності територіальної громади
м. Красногорівка

З метою підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, встановлення єдиної процедури щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка та проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Красногорівка, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (зі змінами та доповненнями), керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 5 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31, 34, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Красногорівка, додається.
 2. Скасувати рішення Красногорівської міської ради від 17.08.2007 № V/14-4 «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу комісію на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить на праві комунальної власності територіальній громаді  м. Красногорівка» та визнати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради по фінансах і бюджету /Рехтік/ та постійну комісію ради по вирішенню житлово-комунальних питань /Донченко/.

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Красногорівка

 

I. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок регулює організаційно-розпорядчі відносини  з передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка, правові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання комунального майна та розроблений з метою підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, встановлення єдиної процедури щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка.
1.2. Порядок  передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка (далі-Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів.
1.3. Майно комунальної власності територіальної громади м. Красногорівка, що не використовується  Орендодавцем для здійснення своїх потреб, може бути передано в оренду  згідно з цим Порядком без права викупу та передачі в суборенду.  

1.4. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, передано Орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
1.5. Органiзацiя та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу.

 

ІІ. Основні терміни, використані в цьому Порядку
2.1.  Основні терміни, використані в цьому Порядку, мають таке значення
Оренда - засноване на договорі оренди платне строкове користування нерухомим майном, яке перебуває у комунальній власності i необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності.
Орендар -  фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи.
Орендна плата - сума платежу, яку орендар вносить орендодавцеві за оренду приміщення.
Орендна ставка - оплата за користування одним кв. м. орендованого приміщення.
Об'єкт  конкурсу - об'єкти, визначені міською радою.
Конкурс - форма виявлення кращих пропозицій за умовами, визначеними конкурсною комiсiєю.
Організатор  конкурсу – Красногорівська міська рада.
Учасники  конкурсу - фiзичнi особи - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичнi особи, якi бажають взяти участь в конкурсi на право оренди коммунального майна.
Фiксованi умови конкурсу - вичерпний перелік зобов'язань, який є однаковим i  незмінним для учасників конкурсу.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу публікується в газеті „Мар”їнська нива ” та розміщується  на веб – сайті Орендодавця.
По кожному об'єкту вказується:

 • інформація про об’єкт - назва об'єкта, його місцезнаходження, площа, технічний стан;
 • початкова ставка орендної плати за один квадратний метр площi в мiсяць;
 • фiксованi умови конкурсу;
 • кiнцевий термiн прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу), документів на конкурс;
 • дата, час i мiсце проведення конкурсу.

 

ІІІ. Об’єкти оренди
3.1. Об’єктами оренди є:

 • нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
 • інше окреме індивідуально визначене (рухоме) майно.

3.2. Конкурсна комісія щороку формує та подає на затвердження Красногорівській міській раді перелік об’єктів майна, яке може бути передано в оренду. Після затвердження,  перелік об’єктів  оприлюднюється в газеті «Мар’їнська Нива» та на веб-сайті Орендодавця.

 

ІV. Орендодавець
4.1. Орендодавцем об’єктів майна комунальної власності є Красногорівка міська рада.

V. Орендарі
5.1. Орендарями  згідно з цим Порядком можуть  бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунальної власності з метою  використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

VІ. Порядок розгляду заяв щодо надання майна в оренду.
6.1.  Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка  виявила   бажання укласти договір оренди направляє Орендодавцю перелік документів, а саме:

а) Суб’єкти  підприємницької діяльності :
- заяву про намір взяття майна в оренду (п. 6.2. цього Порядку);
- проект договору оренди;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію свідоцтва про сплату єдиного податку;
- копію паспорта.
- гарантований лист на оплату витрат орендодавця по проведенню незалежної оцінки майна та касових видатків за оголошення в газеті.

б) Юридичні особи:
- заяву про намір взяття майна в оренду (п. 6.2. цього Порядку);
- проект договору оренди майна;
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копії установчих документів;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про  банкрутство;
- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- гарантований лист на оплату витрат орендодавця по проведенню незалежної оцінки майна та касових видатків за оголошення в газеті.

6.2. Заява повинна містити такі дані:
- повна назва фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або юридичної особи;
- поштовий індекс;
- фактичну адресу місцезнаходження;
- контактні телефони заявника;
- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;
           - дані про об’єкт оренди: адреса, площа, поверх, мета використання, дата та підпис  заявника, відбиток печатки (за наявністю). 
6.3. Орендодавець протягом  15  робочих днів після дати реєстрації заяви розміщує в газеті «Мар’їнська Нива» та на віб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду.
6.4. Орендодавецем в оголошенні обов’язкового вказується:
- інформація про об’єкт (назва об'єкта, його місцезнаходження, площа, технічний стан);
- початкова ставка орендної плати за один квадратний метр площi в мiсяць;
- час та мiсце ознайомлення з об'єктом;
- кiнцевий термiн прийняття документiв учасників конкурсу.
6.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає від осіб, які мають намір взяти в оренду об’єкт майна комунальної власності: заяви та перелік документів (п.6.1. цього Порядку).
6.6. Особа, яка стала ініціатором розміщення оголошення при наданні Орендодавцю повного переліку документів в друге його не надає.
6.7. Протягом 3 робочих  днів після закінчення строку прийняття заяв про намір взяття об’єкта комунального майна в оренду Орендодавець приймає рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.
6.8. Якщо до Орендодавця  подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. Після прийняття рішення про укладення договору оренди Орендодавець розміщує в газеті «Мар’їнська Нива» та на веб-сайті оголошення про передачу в оренду майна комунальної власності.
6.9.  Якщо надійшло дві або більш заяв Орендодавець оголошує про проведення конкурс на право оренди.
6.10. У разі неможливості вирішити питання про передачу об’єкту в оренду позитивно, Орендодавець надає заявнику мотивовану відповідь про відмову в письмовій формі протягом  15 робочих днів після реєстрації заяви.


VIІ. Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди
7.1. За наявністю двох або більш заяв на один об’єкт оренда Орендодавець приймає рішення про проведення конкурсу на право укладання договору оренди (далі – Рішення) та визначає Орендаря тільки на конкурсній засаді.
7.2. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
7.3. Орендодавець  після прийняття рішення про проведення конкурсу на право укладання договору оренди протягом 10 календарних днів розміщує в газеті «Мар’їнська Нива» та на веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на право укладання договору оренди.
7.4. У оголошенні обов’язкового вказується:

 • інформація про об’єкт (назва об'єкта, його місцезнаходження, площа, технічний стан);
 • початкова ставка орендної плати за один квадратний метр площi в мiсяць;
 • умови конкурсу;
 • кiнцевий термiн прийняття документiв учасників конкурсу;
 • дата, час i мiсце проведення конкурсу.

7.5. Протягом 15 робочих днів з наступного дня після розміщення  оголошення про проведення конкурсу на право укладання договору оренди  Орендодавець приймає від учасників конкурсу документи та пропозиції у запечатаному конверті з написом  «На конкурс».
7.6. Після закінчення строку прийняття заяв Орендодавець на протязі 3 робочих днів визначає переможця конкурсу. Після визначення переможця розміщує  в газеті «Мар’їнська Нива» та на веб-сайті оголошення про переможця конкурсу.

 

VІІІ. Умови конкурсу
8.1. Умови конкурсу для кожного об’єкта  визначаються виходячи з інтересів територіальної громади:
8.1.1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
8.1.2. Забезпечення утримання приміщення (будiвлi, споруди) в належному  технiчному стані;
8.1.3. Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
8.1.4. Отримання найвищого розмiру орендної плати;
8.1.5. Отримання iнших соцiально-економiчних вигод, запропонованих учасниками конкурсу;
8.1.6. Інші  умови конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди (здійснення певних видів ремонтних робіт,термін оренди об’єкта, створення безпечних та нешкідливих умов праці);
8.1.7. Компенсація переможцем конкурсу витрат по проведенню незалежної оцінки майна та касових видатків за оголошення в газеті.
8.2. Початкова ставка орендної плати за один квадратний метр в мiсяць визначається згiдно з  вартістю 1м2, визначеного шляхом проведення незалежної оцінки.
8.3. Стартова орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку  використання   плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Красногорівка, затвердженої рішенням Красногорівської міської ради від 15.08.2008 року №V/23-5 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Красногоівської міської територіальної громади»
8.4. Пропозицiї щодо участі у конкурсу подаються Організатору  конкурсу в запечатаному конвертi з написом „На конкурс”, до дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.


ХІ. Конкурсна комiсiя.
9.1. Кiлькiсний та персональний склад комiсiї затверджується рiшенням виконавчому комітету мiської ради  в кількості не менше 5 осіб.
9.2. Комісія є правомочна в разi присутностi на засiданнi 2/3 її кiлькiсного складу.
9.3. Рiшення комiсiї приймається бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi.
У разi рiвної кiлькостi голосiв, голос голови комiсiї є вирiшальним. Протокол засiдання комiсiї пiдписується усiма членами комiсiї.
9.4.  До компетенції конкурсної комісії входить:

 • щороку готувати перелік об’єктів нерухомого майна, які можуть бути передані в оренду та подавати його на затвердження Красногорівській міській раді;
 • розглядати заяви та правовстановлюючі документи учасників конкурсу;
 • готувати на публікацію оголошення згідно з цим Порядком;
 • розглядати конкурсні пропозиції та робити їх порівняльний аналіз;
 • визначати переможця конкурсу.

9.5.  Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження складу комісії з передачі в оренду комунального майна територіальної громади                             м. Красногорівка.
9.6.  Засідання Комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової   інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
9.7. Після закінчення засiдання складається протокол, який має містити:

 • умови конкурсу;
 • вiдомостi про учасникiв конкурсу;
 • пропозицiї кожного учасника конкурсу;
 • обгрунтування (мотивація) вибору переможця конкурсу, його юридичну адресу.

9.8. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання рішення про її  створення, керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії.
9.9. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

 

Х. Участь в конкурсi
10.1. Для участi у конкурсi учасники  конкурсу подають Орендодавцю документи (матеріали), а саме:

а) Фізичні особи - суб’єкти  підприємницької діяльності:
- заяву про участь у конкурсі;      
- проект договору оренди;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію свідоцтва про сплату єдиного податку;
- копію паспорта;
-  конкурснi пропозицiї, що подаються в запечатаному конвертi з написом „На конкурс” ;
- конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу та об’єкта на який претендує учасник;
- гарантований лист на оплату витрат орендодавця по проведенню незалежної оцінки майна та касових видатків за оголошення в газеті.

б) Юридичні особи:
- заяву про участь у конкурсі;      
- проект договору оренди майна;
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію установчих документів;
- довідка від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
-відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- конкурснi пропозицiї, що подаються в запечатаному конвертi з написом „На конкурс” ;
- конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу та об’єкта на який претендує учасник;
- гарантований лист на оплату витрат орендодавця по проведенню незалежної оцінки майна та касових видатків за оголошення в газеті.
10.2. Не допускаються до участі в конкурсі особи, які мають заборгованість з орендної плати за використання майна комунальної власності або в інший спосіб порушили умови раніше укладених договорів оренди.
10.3. Інформація про учасників конкурсу до його початку не розголошується.
10.4. У разi надання неповного пакету документiв та не в зазначений термiн заява конкурсною комiсiєю не розглядається.
10.5. Учасник конкурсу має право вiдкликати свою заяву до кiнцевого термiну прийому заяв, проiнформувавши про це письмово комiсiю.

 

ХІ. Істотні умови договору оренди

11.1. Істотними  умовами договору оренди є:

 • об'єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її  індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов'язань;
 • забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня);
 • порядок  здійснення  орендодавцем  контролю за станом об'єкта  оренди;
 • відповідальність сторін;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
 • обов'язки   сторін   щодо   забезпечення   пожежної   безпеки орендованого   майна. 

11.2.  За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
11.3.  Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору.

 

ІХ. Укладання договору оренди.

12.1.  Договiр оренди комунального майна укладається протягом 10 днів з переможцем конкурсу на пiдставi протоколу про результати конкурсу, пiдписаного та затвердженого встановленим цим Порядком.
12.2. Термiн оренди визначається у договорi оренди i становить, не менш 1-го року.
12.3.  Ставки орендної плати вказуються згiдно з пропозицiями переможця конкурсу, але не менш як розмiр орендної плати за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригування розмiру мiсячної орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць.
12.4. Спори, якi виникають у ходi укладання договору оренди, вирiшуються вiдповiдно до чинного законодавства.
12.5. Передача об'єкта оренди здiйснюється в термiни, встановленi за згодою сторiн вiдповiдно до договору оренди, та оформляються актом приймання передачi, який пiдписується Орендодавцем та Орендарем.

 

ХІІІ. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу
13.1. Орендодавець має право без проведення конкурсу укласти договір оренди у разі  надходження від фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб:

 • - заяви про оренду нерухомого майна почасово (не більше п'яти годин на тиждень).
 • - заяви про оренду нерухомого майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди).
 • - заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній,  громадської  організації  ветеранів  або інвалідів,    реабілітаційних    установ    для    інвалідів    та дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих підприємств,  установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги,  Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного та еротичного характеру).
 • - заяви від суб'єктів виборчого  процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів,дискусій) під час та на період виборчої  кампанії  в  порядку  черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця.
Красногорівський міський голова
С.В. Легкоступ<< Назад до списку