Герб Украины

Андріївська сільська рада

Рішення

від 07.03.2014 року № 8

с. Андріївка

Про затвердження Положення про
конкурсну комісію з продажу об’єктів
комунального майна територіальної
громади м.Красногорівка

З метою впорядкування процедури проведення конкурсів щодо продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка, приведення його у відповідність до чинного законодавства України, відповіднодо Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26та частиною 5 та 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення проконкурсну комісію з продажуоб’єктів комунального майна територіальної громади м.Красногорівка /додається/.
 2. Рішення «Про затвердження Положення про порядок відчуження нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Красногорівка» від 15.10.2010 р. № V/38-6визнати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію ради по вирішенню житлово-комунальних питань /Дончеко/.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про конкурсну комісію з продажу
об’єктів комунального майна територіальної
громади м.Касногорівка

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, «Про приватизацию державного майна», Цивільного та Господарського кодексів України та інших чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає   процедуру   створення   та    діяльності конкурсної  комісії з продажу об'єктів груп А,  Д,  Ж (далі - об'єкти).   

- Група “А”
       Окреме індивідуально визначене майно: рухоме та нерухоме майно, окремі будівлі, споруди, нежитлові  вбудовані приміщення, віднесені до групи “А”, в. т. ч.  орендовані юридичними та фізичними особами (з ініціативи власника майна можуть бути включені до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Красногорівка на відчуження (викуп, аукціон за конкурсом).

- Група “Ж”
       Об’єкти соціально-побутового призначення, підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, видавничої справи та преси, телебачення та радіо-мовлення, яке не використовувалось за прямим призначенням більше трьох років або виключене з реєстру відповідної групи (закладів освіти, охорони здоров'я та ін.).

- Група “Д”
        Об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти.
        Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства та рішень міської ради.

 

2. Терміни і визначення, які вживаються в Положенні

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • конкурсна комісія - створений міською радою тимчасово діючий колегіальний орган з метою визначення умов конкурсу та переможця конкурсу;
 • конкурсна пропозиція ціни - безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу щодо ціни об’єкта комунального майна, з якої розпочнуться торги;
 • ліцитатор - ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення та може бути представником Красногорівської міської ради або надавати послуги на підставі договору з Красногорівською міською радою;
 • організатор аукціону – Красногорівська міська рада або залучена ним відповідно до статті 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» юридична особа;
 • учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) - фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».

 

3. Конкурсна комісія з продажу об’єктів малої приватизації

Конкурсна комісія з продажу об’єктів Комунальної власності (далі - комісія) створюється у кількості від 5 до 9 осіб із представників Красногорівської міської ради, у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях.

 

Основні принципи діяльності комісії:

 • дотримання вимог законодавства;
 • колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;
 • рівність усіх учасників конкурсу;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу).

Склад комісії затверджується рішенням Красногорівської міської ради у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунального майна, шляхом продажу за конкурсом. Зміни у складі комісії затверджуються рішенням міської ради.

 

Конкурсна комісія у межах своїх повноважень:

 • розробляє умови конкурсу та визначає строк (термін) його проведення;
 • затверджує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;
 • розкриває конверти та розглядає пропозиції учасників конкурсу щодо їх зобов’язань з виконання умов конкурсу;
 • складає список учасників конкурсу;
 • визначає переможця конкурсу.


Комісія має право:

 • вносити пропозиції щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
 • за наявності відповідного рішення міської ради, якщо конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному продажу об’єкта;
 • запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;
 • заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи комісії.

 

Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.

Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення голови комісії.

На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження міській раді протоколів засідань комісії. Повідомлення можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою.

Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов'язками її членів відповідно до цього Положення.

Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу.

Засідання комісії є правомочними, якщо на них присутня більшість осіб, що входять до складу комісії. Засідання комісії щодо розробки умов продажу та визначення переможця конкурсу є закритими. Усі рішення комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»). У разі однакової кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

 

Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:

 • умови конкурсу;
 • пропозиції учасників конкурсу;
 • відомості про учасників конкурсу;
 • ціна продажу об’єкта;
 • переможець конкурсу.

Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і подаються на затвердження міській раді у триденний строк з дня проведення конкурсу. Діяльність комісії припиняється за  рішенням міської ради.

Андріївський сільський голова
С.В. Легкоступ